Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην έρευνα που διεξάγει η BEST CYBERNETICS για τις ψηφιακές δεξιότητες των στελεχών Μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς του εμπορίου και του τουρισμού. Μπορείτε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://survey.digisets.eu

Η έρευνα υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου DIGISETS – Digital Skills Evaluation Tool and Support, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στοχεύει στην συλλογή πρακτικών πληροφοριών σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες που απαιτούνται στην καθημερινή εργασία.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αξιοποιηθούν για τη δημιουργία:

  • ενός online εργαλείου αξιολόγησης των ψηφιακών δεξιοτήτων όσων απασχολούνται στους ανωτέρω τομείς,

  • καινοτόμων εναλλακτικών λύσεων προκειμένου οι ψηφιακές δεξιότητες  να ανταποκρίνονται στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο ψηφιακών δεξιοτήτων DigiComb

  • επιμορφωτικών προγραμμάτων κατάρτισης.

Όλες οι πληροφορίες που παρέχετε στο ερωτηματολόγιο θεωρούνται εμπιστευτικές. Κάθε προσωπική, ταυτοποιήσιμη πληροφορία δεν συλλέγεται.

Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου χρειάζονται περίπου 10′ λεπτά.

Η καταληκτική ημερομηνία διεξαγωγής της έρευνας είναι η 31η Μαΐου 2021.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τον χρόνο που θα αφιερώσετε και για την χρήσιμη συμβολή σας στην επιτυχία της έρευνας!